Fantoft TRE studientboliger+barnehage

Sted: Fantoftvegen 14R, 5075 Bergen

Byggår: 2017

Energiklasse: Passivhus

Areal: 9.300 m²

Byggherre: Studentsamskipnaden i Bergen (SIB)

Entreprenør: Lars Jønsson AS

Prosjekterende/konsulenter: Sweco, Tevas, Smedsvig Landskapsarkitekter

Utmerkelser: Førsteplass i konkurransen

Byggene er oppført som massivtre-hus. Massivtre har gode egenskaper både med tanke på materialopplevelse, klima-avtrykk og byggetid. For å utnytte de konstruktive egenskapene til massivtre er byggene foreslått som rene volumer der repetisjon og vertikal gjennomgåenhet er vektlagt.

IDÈ

Hovedgrepet i prosjektet er å etablere nybyggets grunnplan på samme nivå som første etasje av N blokkene. Dette gjør vi for å reparere en situasjon der lokket langs langblokken utgjør en utrivelig og "farlig" underverden i studentbyen. Ved å rive deler av lokket lufter vi ut denne underverdenen og gir det resterende overdekkede arealet funksjon som parkering av biler og sykler, nå med nær kontakt til lys og luft. Kontakt fra langblokken til nytt bakkeplan sikres i hver ende, samt med en ny trapp som lander sentralt i adkomstunet blokk J. Ved å senke nybygget oppnår vi gode etasjehøyder innenfor reguleringsplanens begrensninger, dette er vesentlig for å kunne etablere gode hybler i et teknisk velfungerende bygg. Ved å dele nybygget opp i to volumer oppnår vi en bedret funksjonalitet for uteplassene på begge sider av bygget, samtidig som dagslysflate økes. Med dagslys til fire gavler per etasje muliggjøres etablering av fire kollektiv per etasje med fellesrom mot gavl, uten at dette går utover antall hybler. Bruddet letter uttrykket på byggene og bidrar til at hybelhusene i seg selv oppleves som mindre enheter.

 

FASADEUTTRYKK

Det har i prosjektet vært en overordnet tanke om å skape et bygg som til tross for sin størrelse virker lett og innbydende. Bruken av massivtre i konstruksjon bør synliggjøres og ved å benytte trekledning tydeliggjør bygget sin karakter. For å dekomponere fasadene benyttes det horisontale bånd (brannbeslag) per etasje, og en variasjon av liggende kledning i form av skiftende bord-bredder vertikale brudd. Det legges opp til en lys og naturlig fargepalett, med innslag av lakkerte alu-plater med friske farger. Barnehagen er tenkt med stående tømmermannskledning i varierende bredder, der også fargene spiller på 3 - 4 variasjoner.

Det er lagt vekt på store glassflater i rommene, dette gir rommene en luftigere følelse og sikrer rikelig dagslys og kontakt med naturen ute. Ca 15-20% av vinduene er planlagt med en lakkert aluramme, som bygger videre på dekomponeringen av fasadene. Hovedinngangene er markert med egen kledning og takoverbygg, dette gir god orientering og er med på å gi byggene karakter.

BARNEHAGE

Barnehagen er tegnet for 80 barn i 4 avdelinger med 20 barn, 2 avdelinger for store barn og 2 avdelinger for små barn.

Barnehagen er tegnet rundt et grep som er ment å gi muligheten for åpen kontakt mellom alle avdelingene og de ansatte samtidig som hver avdeling kan velge å isolere seg ved behov.

Lekeområder

Ved å etablere et gjennomgående torg i barnehagens midtre, sikres det enkel adkomst til samtlige avdelinger samt felles lekerom. Alle oppholdsrom med unntak av de små lekerommene er lagt til fasade og er sikret godt med dagslys. Barnehagen er lagt i henhold til reguleringsplanen, men uteområdet er skiftet noe mot nord vest, fordi dagslysforholdene her vurderes som bedre.

Uteområder Barnehagens plassering gir muligheten for natur-nær lek og dette ønsker vi å utnytte. uteområdet nærmest bygget er tenkt tilnærmet horisontalt og med dekker som gir god tilgjengelighet for alle brukere. Spesielt de minste barna nyter godt av en skjermet og "kontrollert" ute-sfære. Mot sør-vest går uteområdene over til en mer naturlig karakter og stiger oppover mot gangstien. med mye vegetasjon og kupert terreng vil dette uterommet gi gode utfordringer og lekemuligheter for de større barna sommer som vinter.

Arkitektur

Det kan være en utfordring å legge en barnehage i sokkelen av et større bygg, spesielt med tanke på å lage en "egen verden" for barna. vi har i forslaget løst dette ved å trekke ut volumer i forskjellige vinkler. Dette lager fine ute-rom med målestokk som barna kan relatere seg til, samtidig som det gir barnehagen en egen gesimshøyde på én etasje som virker meget vennligere enn de fulle 6 etasjene. Sammen med uteboder danner hovedvolumet en livlig verden som danner små og store situasjoner.

Barnehagen er tenkt med en egen klednings som skiller seg fra student-biten i form av retning og farge. Dette styrker barnehagens identitet og gir i sum et positivt tillegg til det overordnede fasadeuttrykket