MARIN Grønn

Sted: Marineholmen, Bergen

Fase: Reguleringsplan

Areal: ca 230.000 m² brutto

Byggherre: Marineholmen Forskningspark as, GC Rieber Eiendom

Samarbeider: HLM arkitektur as, Smedsvig landskapsarkitekter as

Utmerkelser:  Førsteplass i konkurransen

Live work learn play innovate at Marineholmen Research Park !

Fra forskning til faktura- hele døgnet, hele året mellom parken og fjorden. Bo, jobbe, studere, forske, møtes og leke, spise, prate trene - å være inne /ute – alt på Marineholmen.

Vi vil nærme oss visjonen, ved å dyrke frem det unike og særpregede på Marineholmen.

Under mottoet «det fremmede i det kjente» vil vi skape en by som gir energi gjennom friksjon mellom ulikheter.

Energi mellom ulike funksjoner som blir brakt tett sammen.

Energi mellom ulike byrom.

Energi mellom ulike bruker grupper.

Energi mellom bydelen og omgivelsene.

En kompakt, vital og inspirerende bydel.

Vårt mål med prosjekt MARIN GRØNN er å skape en variert og mangfoldig bydel der Marin klynge blir en indre motor med optimale forhold som kan ekspandere og eksponeres seg mot Puddefjorden og mot Nygårdsbroen på sikt.

Lokalt skal boligområdene krydre bydelen med liv morgen middag og kveld. Og blandingen av funksjoner og volumer viser en tett by med gode kvaliteter både i det bebyggede og i mellomrommene mellom det byggede.

Formål _ Reguleringsplan

Forslag MarinGrønn skal gi grunnlaget for reguleringsplan.

Vi gir en anbefaling i vårt hovedforslag.

Vår anbefaling kan videreutvikles i en enda tettere utnytting som vi er usikker på vil gi den samme effekten som kompakt by hvor kvalitet og kvantitet er balansert.

Utfordringen fra Marineholmen forskningspark er tallfestet I et antall kvadratmeter. 90 000 m2 næring og 50 000 m2 bolig formål som skal supplere eksisterende bebyggelse. Tomtearealer er på 85 da.
Eksisterende bebyggelse som skal bevares er 98.000. Vårt forslag anbefaler 91 500 m2 næringsareal, 41 500 m2 bolig. Det betyr en samlet TU på hele tomtearealet 272%. Se detaljert gjennomgang.

Ønsket utnyttelsesgrad er høy. Sammenlignet med andre
bydeler.

Formål _ Kompaktbyen_Bærekraft

Fortetting er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv.

Det tillater et mindre forurensende fotavtrykk og flere bomuligheter i sentrale strøk. Vi skal redusere vårt klimagassutslipp betraktelig.

Vi bør dele på mer, bruke mindre plass og forbruke mindre, reise mindre uten at dette skal redusere vår livskvalitet.

Målene for endring må justeres slik at vi snakker om helseeffekt, livskvalitet, komfort og livsform.

Vårt svar vektlegger smart organisering og utnyttelse av volumer og arealer i en bydel med variasjoner. Vi deler det vertikale luftrommet, vi deler mellomrommene på bakken.

Vi kultiverer overflatene på bygningenes fasader, vi beholder rester av gamle bygg. Vi dyrker på alle boligtak og gir byggene arkader som redning mot de regntunge dagene. Vi har lagt vekt på byromsforløp som gir oversikt og variasjon og lagt opp til et system av bygninger som følger visse moduler vertikalt og horisontalt. De blir «byggeklosser» i en sammensatt og fleksibel bydel som kan tåle organisk utvikling i den evigforanderlige fremtiden.

Selv om bydelen tenkes multifunksjonell vil vårt anslag legge vekt på en klar eiendomsstruktur som gjør salg og utleie oversiktlig. Byggeprosessen vil kunne ta ulike former. Innbyrdes uavhengigheter må tas underveis.